fbpx

สุขใจวัยเกษียณ

สุขใจวัยเกษียณ

แม้จะเข้าวัยเกษียณแล้วแต่ร่างกายยังอยากทำงานอยู่ วันนี้อีไลฟ์มี 10อาชีพสำหรับวัยเกษียณที่จะได้ทำแก้เหงาและได้เงินดีมาแนะนำกันค่ะ  สุขใจวัยเกษียณ    คําว่า “เกษียณ” แปลวา สิ้นไป ซึ่งในทางราชการจะใชคําวา “เกษียณอายุ” หมายถึง ครบกําหนดอายุ รับราชการหรือสิ้นกําหนดเวลารับราชการ ก็คือ เมื่อผูนั้นมีอายุตัวครบ ๖๐ ปซึ่งปจจุบัน แมจะมีผูลาออกตามนโยบาย เออรี่รีไทร (Early Retired)ของรัฐบาลไปกอนอายุจะครบ ๖๐ ปก็ตาม แต่ข้าราชการสวนใหญ่ก็ยังอยู่จนครบอายุเกษียณ

Read more